ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 2 3
ข้าราชการครู 7 7 14
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 2 2
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 4 4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 7 8 15
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 12 16 28
รวมทั้งหมด 12 16 28