ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 2 3
ข้าราชการครู 6 7 13
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 2 2
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 4 4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 6 8 14
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 11 16 27
รวมทั้งหมด 11 16 27