แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

          โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยจะใช้ในการบริหารงาน 5 งาน ของโรงเรียน คือ งานวิชาการ  งานบุคลากร  งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป และงานกิจการนักเรียน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป
 
กลยุทธ์และจุดเน้น
 
๑. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพื่อเด็กด้อยโอกาส (กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีคุณธรรม  จริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ เด็กด้อยโอกาส (กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
๓.  พัฒนาและส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.  การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อ เด็กด้อยโอกาส (กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักสูตรและวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.  พัฒนา ผลิต แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีและนวัฒตกรรมการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส (กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) ให้เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของแต่ละบุคคล
๖.  การประสานเครือข่ายการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส (กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ)
 
 เป้าประสงค์
 
๑.  เด็กด้วยโอกาส (กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
๒.  เด็กด้อยโอกาส (กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
๓.  เด็กด้อยโอกาส (กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะเฉพาะทางมีประสบการณ์ทางศาสตร์การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์
๕.  ระบบสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ มีคุณภาพและสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียน
๖.  ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 
พันธกิจ
 
๑.  พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามหลักสูตร และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.  ให้โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส(กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ)  อย่างเสมอภาค ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย
๓.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและศาสตร์เฉพาะทาง
๕.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพเหมาะสมตามความต้องการของผู้เรียน
๖.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน