ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ)

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางบุญนะ บุญเอี่ยมยิ่ง
2 คุณหญิงพรรชื่น รื่นสิริ ครูใหญ่
3 พระครูโสภณธรรมมงคล
4 นายสุนทร ภู่ด้วง
5 ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมือง
6 นายสัณฐิตพงษ์ โดดชัย ครู
7 นายวีรวัฒน์ รงค์ภักดี ครู
8 นายฐธนกรยศ พันธุ์คง ครู
9 นายณัฐภพ ศิริสาคร ครูผู้ช่วย
10 นายชาตรี จูงาม ครูผู้ช่วย
11 นายกันต์กวี บานใจ ครู
12 นายอรรณพ สง่าธนอนันท์
13 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา
14 นายไพฑูรย์ ศรีทอง
15 นางลลิตา เหล่าพานิจ
16 นางชนม์นิภา ร่องพืช
17 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์
18 นางสาวณัฐฐินันท์ พิมพาทย์ ครู
19 นางกีรติกร จันทร์เฮง ครู
20 นางสาวชนาธินาถ สุทโธ ครู
21 นางสาวพัชรา พวงสุคนธ์ ครูผู้ช่วย
22 นางกรรณิกา อยู่คง ครูผู้ช่วย
23 นางสาวสุพัตรา สุดรัก ครูผู้ช่วย
24 นางสาวนันท์นภัส ภู่ประพันธ์ ครูผู้ช่วย
25 นางสาวอนงค์นาฏ โชติช่วง
26 นางสาวณัฎฐ์พิชาพร ศรีบุญรอด ครูอัตราจ้าง
27 นางกาญจนา หลำรอด แม่ครัว
28 นางสาววาสนา ฤทธิ์คำรพ แม่ครัว
29 นางสาวเพชรี พันบัว พี่เลี้ยงเด็กพิการ
30 นางสาวพิดาวรรณ คล้ายทับทิม ธุรการ