ปรัชญา/คติพจน์

วิสัยทัศน์
สร้างคนดี   มีความรู้ คู่อาชีพ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลับสู่สังคม
ด้วยการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
 
ปณิธาน
“ลูกฟ้าใสเป็นคนดี”
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“ลูกฟ้าใส มารยาทดี มีวินัย”

 

ลูกฟ้าใส          หมายถึง          นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา
มารยาทดี        หมายถึง          สุภาพ ยิ้มง่าย ไหว้สวย วาจาไพเราะ
มีวินัย             หมายถึง          ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนฟ้าใสวิทย