แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนฟ้าใสวิทยา

วิสัยทัศน์
สร้างคนดี   มีความรู้ คู่อาชีพ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลับสู่สังคม
ด้วยการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
 
ปณิธาน
“ลูกฟ้าใสเป็นคนดี”
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“ลูกฟ้าใส มารยาทดี มีวินัย”

 

ลูกฟ้าใส          หมายถึง          นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา
มารยาทดี        หมายถึง          สุภาพ ยิ้มง่าย ไหว้สวย วาจาไพเราะ
มีวินัย             หมายถึง          ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนฟ้าใสวิทยา

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“อาชีพเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
   

อาชีพเด่น                   หมายถึง  โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 5 กลุ่มอาชีพหลัก
เน้นคุณธรรม               หมายถึง  โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   หมายถึง  โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน

 
จุดเน้น
 

1.  ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบหลักสูตรในโรงเรียนฟ้าใสวิทยาอย่างมีคุณภาพ
2.  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  ความรู้  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีอาชีพ  ความสามารถ  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
5.  ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนและสืบสานซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม