ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางกาญจนา หลำรอด แม่ครัว
2 นางสาววาสนา ฤทธิ์คำรพ แม่ครัว
3 นางสาวเพชรี พันบัว พี่เลี้ยงเด็กพิการ
4 นางสาวพิดาวรรณ คล้ายทับทิม ธุรการ