การรับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน

๑. ด้านพฤติกรรม
๑.๑ พฤติกรรมแห่งการกระทำผิดไม่รุนแรงถึงขนาดที่จะส่งเข้าฝึกอบรมในสถานพินิจเช่น ฆ่า พยายามฆ่า ทำร้ายร่างกาย ข่มขืน รุมโทรมฯลฯ
๑.๒ ครอบครัวไม่มีศักยภาพในการดูแลป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
๑.๓ ไม่รับนักเรียนที่มีโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเอดส์ เป็นต้น
๒. ด้านศึกษา
๒.๑  ขาดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒  อายุของนักเรียนที่จะเข้าเรียน
๒.๒.๑  รับนักเรียนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
๒.๒.๒  กรณีรับนักเรียนอายุตั้งแต่ ๑๖ - ๑๘ ปี ต้องได้รับการศึกษาหรือได้รับการศึกษาใระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
  •   อายุ ๑๖ ปี ต้องเคยศึกษา/กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้นไป
  •   อายุ ๑๗ ปี ต้องเคยศึกษา/กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไป
  •   อายุ ๑๘ ปี ต้องเคยศึกษา/กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป
  •   เมื่อนักเรียนอายุครบ ๑๘ ปี จะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓. การจัดการเรียนการสอน
๓.๑  โรงเรียนฟ้าใสวิทยาจัดการศึกษาให้กับนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ
๓.๒  โรงเรียนฟ้าใสวิทยาจัดการศึกษา ปีการศึกษาละ ๒ ภาคเรียน
  • ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๒๐ สัปดาห์ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๓๐ กันยายน ของทุกปี)
  • ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๒๐ สัปดาห์  (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ของทุกปี – วันที่ ๑๖ มีนาคม ของปีถัดไป)
  • โรงเรียนฟ้าใสวิทยาปิดเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ตามระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
  • นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘๐% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบเลื่อนชั้น
  • นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง ๘๐% ของเวลาเรียนทั้งหมดและไม่น้อยกว่า ๖๐% ของเวลาเรียนทั้งหมดจะได้รับการเรียนซ่อมเสริมก่อนถึงจะมีสิทธิ์สอบเลื่อนชั้น
  • นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ๖๐% ของเวลาเรียนทั้งหมดจะไม่มีสิทธิ์สอบเลื่อนชั้น
๔.  การจบการศึกษาเมื่อนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนฟ้าใสวิทยา  นักเรียนจะได้รับ        
 ๔.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)                                                            
 ๔.๒  ประกาศนียบัตร  (ปพ.๒)                                                                    
 ๔.๓  มีอาชีพติดตัวอย่างน้อย  ๒  อาชีพ