ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายอนันต์ อ่อนจำรัส ผู้ดูแลหอพัก
2 นายไกรสร มินาบูลย์ ผู้ดูแลหอพัก
3 นายอนุรักษ์ ทุคหิต คนงาน
4 นายวัชรพล ปินตา คนงาน
5 นายปฏิภาณ แสงบุญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
6 นายรัตนชัย ประมาณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
7 นายนิวัตน์ ชัยยะ พนักงานขับรถยนต์
8 นางสาวพรทิพย์ มณีจันทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
9 นางกาญจนา หลำรอด แม่ครัว
10 นางสาววาสนา ฤทธิ์คำรพ แม่ครัว
11 นางสาวเพชรี พันบัว พี่เลี้ยงเด็กพิการ
12 นางสาวอนงค์นาฏ โชติช่วง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
13 นางสาวพิดาวรรณ คล้ายทับทิม ธุรการ