ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 1 3
ข้าราชการครู 5 5 10
พนักงานราชการ 1 0 1
อัตราจ้าง 2 1 3
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 7 6 13
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 7 6 13
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 21 14 35
รวมทั้งหมด 21 14 35