ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 1 2
ข้าราชการครู 7 4 11
พนักงานราชการ 1 0 1
อัตราจ้าง 2 1 3
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 3 7 10
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 10 5 15
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 18 14 32
รวมทั้งหมด 18 14 32