ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 1 3
ข้าราชการครู 5 5 10
พนักงานราชการ 1 0 1
อัตราจ้าง 1 1 2
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 3 7 10
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 7 6 13
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 16 15 31
รวมทั้งหมด 16 15 31