ข้อมูลบุคลากร อัตราจ้าง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายอุดมทรัพย์ โชติช่วง ครูอัตราจ้าง
2 นายเจษฎากร เจียงผา ครูอัตราจ้าง
3 นางสาวทิพวรรณ เกิดทิม ครูอัตราจ้าง