ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางบุญนะ บุญเอี่ยมยิ่ง
2 คุณหญิงพรรชื่น รื่นสิริ ครูใหญ่
3 พระครูโสภณธรรมมงคล
4 นายสมเกียรติ จันทร์แสง
5 นายสันติ สกุลเดช
6 ว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมือง
7 นายสัณฐิตพงษ์ โดดชัย ครู
8 นายวีรวัฒน์ รงค์ภักดี ครู
9 นายภาณุวัฒน์ พลอาชา ครู
10 นายฐธนกรยศ พันธุ์คง ครู
11 นายกันต์กวี บานใจ ครู
12 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา
13 นายไพฑูรย์ ศรีทอง
14 นายชาตรี จูงาม พนักงานราชการ
15 นายอุดมทรัพย์ โชติช่วง ครูอัตราจ้าง
16 นายเจษฎากร เจียงผา ครูอัตราจ้าง
17 นายอนันต์ อ่อนจำรัส ผู้ดูแลหอพัก
18 นายไกรสร มินาบูลย์ ผู้ดูแลหอพัก
19 นายอนุรักษ์ ทุคหิต คนงาน
20 นายวัชรพล ปินตา คนงาน
21 นายปฏิภาณ แสงบุญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
22 นายรัตนชัย ประมาณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
23 นายนิวัตน์ ชัยยะ พนักงานขับรถยนต์
24 นางลลิตา เหล่าพานิจ
25 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์
26 นางดวงหทัย แก้วดำรงค์ ครู
27 นางสาวณัฐฐินันท์ พิมพาทย์ ครู
28 นางกีรติกร จันทร์เฮง ครู
29 นางสาวชนาธินาถ สุทโธ ครู
30 นางสาวสุพัตรา สุดรัก ครูผู้ช่วย
31 นางสาวทิพวรรณ เกิดทิม ครูอัตราจ้าง
32 นางสาวพรทิพย์ มณีจันทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
33 นางกาญจนา หลำรอด แม่ครัว
34 นางสาววาสนา ฤทธิ์คำรพ แม่ครัว
35 นางสาวเพชรี พันบัว พี่เลี้ยงเด็กพิการ
36 นางสาวอนงค์นาฏ โชติช่วง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
37 นางสาวพิดาวรรณ คล้ายทับทิม ธุรการ