วันที่ 29 ธันวาคม 2565 บริษัท บิซคอมม์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) มอบ ขนม ให้นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จำนวน 29 ลัง ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง