วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนและคณะครู ได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยการทำกระทงเพื่อขอพรจากพระแม่คงคา และรำลึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอันดีงาม