จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายอรรถวัติ แก้วตา
สำนักรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และนางสาวลดา เย็นใจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
พร้อมคณะติดตาม จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
โดยลงนามร่วมกัน 4 หน่วยงาน
ประกอบด้วย
1.ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา
2.นายสมศักดิ์ ธีรภาพสกุลวงศ์
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดนครปฐม
3.นายแพทย์ชัชวาล ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
นายกสโมสรโรตารีนครปฐม
4.ดร.วิฑูรย์ อริยะพงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักเรียน เป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนรวมไปถึงการสนับสนุน
ทางการศึกษาในการศึกษาต่อให้แก่
นักเรียน โรงเรียนฟ้าใสวิทยา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ที่ลงนามร่วมมือกันทั้ง 4 ฝ่าย
23 ก.พ. 65 | รับชม : 265 ครั้ง