ทำเนียบผู้บริหาร

  1. นางชูจิต              พิทักษ์ผล            ครูใหญ่                          ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖
  2. นางบุญนะ            บุญเอี่ยมยิ่ง         ครูใหญ่                          ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๓
  3. นางจารุนันท์         อึ้งภากรณ์           ผู้อำนวยการ                  ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
  4. นายไพฑูรย์          ศรีทอง                รักษาการผู้อำนวยการ    ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๕
  5. นายชาญชัย         สุดใจ                  ผู้อำนวยการ                   ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
  6. นายเกริกเกียรติ    อินเกตุ                ผู้อำนวยการ                  ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน