กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายเทวราช ชูประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐฐินันท์ พิมพาทย์
ครูผู้ช่วย

นายสัณฐิตพงษ์ โดดชัย
ครูอัตราจ้าง

นายวีรวัฒน์ รงค์ภักดี
ครูอัตราจ้าง

นายนิวัตน์ ชัยยะ
คนขับรถ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟ้าใสให้ชีวิตใหม่

นายอุดม เปรมปรีดิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายชาตรี จูงาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายอเนกพล มีชัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ