ผู้บริหาร

นายเกริกเกียรติ อินเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา
๒๕๕๙ - ปัจจุบัน

นายไพฑูรย์ ศรีทอง
รักษาการผู้อำนวยการ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๕

นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

นางบุญนะ บุญเอี่ยมยิ่ง
ครูใหญ่
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๓

นางชูจิต พิทักษ์ผล
ครูใหญ่
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๖

นายชาญชัย สุดใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙