ครูประจำชั้นประถมศึกษา

นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา

นายจีรายุ โพธิ์เอก
คนงาน

นางแจ่มศรี บุญทองจันทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวชนาธินาถ สุทโธ
ครูอัตราจ้าง

นายชาญชัย สุดใจ

นายชาตรี จูงาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางชูจิต พิทักษ์ผล
ครูใหญ่

นางฐิตาภรณ์ ปิ่นเทวา
แม่บ้าน

นางสาวณัฐฐินันท์ พิมพาทย์
ครูผู้ช่วย

นางดวงหทัย แก้วดำรงค์
ครูผู้ช่วย

นายทสร วรรโณภาศ
หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป

นายเทวราช ชูประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นายนิวัตน์ ชัยยะ
คนขับรถ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟ้าใสให้ชีวิตใหม่

นายบุญตา วายะรุณ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟ้าใสให้ชีวิตใหม่

นางบุญนะ บุญเอี่ยมยิ่ง

นายบุญเลิศ ผ่องดี
ครูผู้ช่วย

นางพเยาว์ โพธิ์เอก
แม่บ้าน

นางสาวพรทิพย์ มณีจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเพิ่มศักดิ์ แจ้งเสม

นายไพฑูรย์ ศรีทอง

นางมาลินี ลีนุตพงษ์
ประธานกรรมการสถานศึกษา

นางสาววาสนา ฤทธิ์คำรพ
แม่ครัว

นางสาววิชุวดี สุริยวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายวีรวัฒน์ รงค์ภักดี
ครูอัตราจ้าง

นายศักดิ์ดา เจตนเสน
ครูอัตราจ้าง

นายสมหมาย เพียสา
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นายสัณฐิตพงษ์ โดดชัย
ครูอัตราจ้าง

นายสุทธิพงษ์ ไร่ขาม
ครูผู้ช่วย

นางสุภาภรณ์ จุ้ยชุ่ม
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟ้าใสให้ชีวิตใหม่

พระครูโสภณธรรมมงคล

นายอุดม เปรมปรีดิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ