กลุ่มบริหารทั่วไป

นายทสร วรรโณภาศ
หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป

นายสุทธิพงษ์ ไร่ขาม
ครูผู้ช่วย

นายศักดิ์ดา เจตนเสน
ครูอัตราจ้าง

นายชาตรี จูงาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายจีรายุ โพธิ์เอก
คนงาน

นางสาววาสนา ฤทธิ์คำรพ
แม่ครัว

นางพเยาว์ โพธิ์เอก
แม่บ้าน

นางกาญจนา หลำรอด
แม่ครัว

นางฐิตาภรณ์ ปิ่นเทวา
แม่บ้าน

นายบุญตา วายะรุณ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟ้าใสให้ชีวิตใหม่

นางสุภาภรณ์ จุ้ยชุ่ม
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟ้าใสให้ชีวิตใหม่

นายสรวิชญ์ โพธิ์เอก
ลูกจ้างชั่วคราว