กลุ่มบริหารบุคคล

นายสมหมาย เพียสา
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสาวพรทิพย์ มณีจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ