กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางดวงหทัย แก้วดำรงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรสธร เต็มหน
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐฐินันท์ พิมพาทย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนาธินาถ สุทโธ
ครูอัตราจ้าง

นายบุญเลิศ ผ่องดี
ครูผู้ช่วย