กลุ่มบริหารวิชาการ

นายกิติศักดิ์ สุพร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางแจ่มศรี บุญทองจันทร์
ครูชำนาญการ

นางสาววิชุวดี สุริยวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายสุทธิพงษ์ ไร่ขาม
ครูผู้ช่วย