คณะกรรมการสถานศึกษา

นางมาลินี ลีนุตพงษ์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

ดร.กัลยารัตน์ บุญย์เพิ่ม
ผู้แทนผู้ปกครอง

พระครูโสภณธรรมมงคล
ผู้แทนองค์การศาสนา

นายเพิ่มศักดิ์ แจ้งเสม
ผู้แทนกำนันองค์กรชุมชน

นายทสร วรรโณภาศ
ผู้แทนครู

นายเกริกเกียรติ อินเกตุ
กรรมการสถานศึกษา/เลขานุการ

นายบุญตา วายะรุณ
ผู้แทนศิษย์เก่า