ครูที่ปรึกษาระดับ ม. 3

นายทสร วรรโณภาศ
หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป

นายเทวราช ชูประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นายบุญเลิศ ผ่องดี
ครูผู้ช่วย

นายสัณฐิตพงษ์ โดดชัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชนาธินาถ สุทโธ
ครูอัตราจ้าง

นายชาตรี จูงาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ดร.กัลยารัตน์ บุญย์เพิ่ม

นางกาญจนา หลำรอด
แม่ครัว

นายกิติศักดิ์ สุพร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายเกริกเกียรติ อินเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา

นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา

นายจีรายุ โพธิ์เอก
คนงาน

นางแจ่มศรี บุญทองจันทร์
ครูชำนาญการ

นายชาญชัย สุดใจ

นางชูจิต พิทักษ์ผล
ครูใหญ่

นางฐิตาภรณ์ ปิ่นเทวา
แม่บ้าน

นางสาวณัฐฐินันท์ พิมพาทย์
ครูผู้ช่วย

นางดวงหทัย แก้วดำรงค์
ครูผู้ช่วย

นายนิวัตน์ ชัยยะ
คนขับรถ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟ้าใสให้ชีวิตใหม่

นายบุญตา วายะรุณ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟ้าใสให้ชีวิตใหม่

นางบุญนะ บุญเอี่ยมยิ่ง

นางพเยาว์ โพธิ์เอก
แม่บ้าน

นางสาวพรทิพย์ มณีจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเพิ่มศักดิ์ แจ้งเสม

นายไพฑูรย์ ศรีทอง

นางมาลินี ลีนุตพงษ์
ประธานกรรมการสถานศึกษา

นางสาววาสนา ฤทธิ์คำรพ
แม่ครัว

นางสาววิชุวดี สุริยวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายวีรวัฒน์ รงค์ภักดี
ครูอัตราจ้าง

นายศักดิ์ดา เจตนเสน
ครูอัตราจ้าง

นายสมหมาย เพียสา
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสาวสาวิตรี โดดชัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสุทธิพงษ์ ไร่ขาม
ครูผู้ช่วย

นางสุภาภรณ์ จุ้ยชุ่ม
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟ้าใสให้ชีวิตใหม่

พระครูโสภณธรรมมงคล

นายอุดม เปรมปรีดิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ