ลูกจ้างชั่วคราว

นายสัณฐิตพงษ์ โดดชัย
ครูอัตราจ้าง

นายศักดิ์ดา เจตนเสน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชนาธินาถ สุทโธ
ครูอัตราจ้าง

นายวีรวัฒน์ รงค์ภักดี
ครูอัตราจ้าง

นายนิวัตน์ ชัยยะ
คนขับรถ/เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟ้าใสให้ชีวิตใหม่

นายอุดม เปรมปรีดิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายชาตรี จูงาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพรทิพย์ มณีจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสาวิตรี โดดชัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางกาญจนา หลำรอด
แม่ครัว

นางสาววาสนา ฤทธิ์คำรพ
แม่ครัว

นางพเยาว์ โพธิ์เอก
แม่บ้าน

นางฐิตาภรณ์ ปิ่นเทวา
แม่บ้าน

นายจีรายุ โพธิ์เอก
คนงาน

นายบุญตา วายะรุณ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟ้าใสให้ชีวิตใหม่

นางสุภาภรณ์ จุ้ยชุ่ม
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟ้าใสให้ชีวิตใหม่