ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 นำโดยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช รองผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีเอกราช เผ่าเมือง ข้าราชการครูและบุคลากร รับนักเรียนกลับเยี่ยมบ้านภายใต้มาตราการป้องกันโรคโควิด

ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 นำโดยท่านผู้อำนวยการว่าที่สมชาย ร่องพืช รองผู้อำนวยการว่าที่เอกราช เผ่าเมือง ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ได้ทำการรับนักเรียนกลับจากการเยี่ยมบ้านภายใต้มาตราการป้องกันโรค โควิท 19 อย่างเค่งคัด